1. Koper verplichting zich tot het voldoen van de verkoopprijs op het moment van overhandiging van de vogel cq. het moment van ontvangst van de kassabon/factuur cq. de ondertekening van een verkoop- en garantie-overeenkomst.
  2. Verkoper verplicht zich tot overhandiging van de vogel op het moment van het voldoen van de volledige verkoopprijs.
  3. Koper verplicht zich tot het in quarantaine houden van de in artikel 1 en 2 genoemde vogel gedurende een periode van 6 weken, waarin de vogel 2x daags vers water en voer krijgt (geadviseerd door verkoper). Het in quarantaine houden geschiedt ter bescherming van de eigen collectie van koper en ter voorkoming van eventuele besmetting van de gekochte vogels door vogel(s) uit de collectie van de koper.
  4. Verkoper garandeert de gezondheid van de verkochte vogel. De vogel wordt ziektevrij opgeleverd. Specifiek wordt de afwezigheid van Polyoma-virus en Beak- and Featherdisease gegarandeerd. Verkoper neemt op het moment van overdracht van de vogel aan de koper bloed af en laat het testen op deze ziektes door een erkend laboratorium. Tevens zal dan het geslacht bepaald/bevestigd worden.
  5. Mocht de vogel binnen 6 weken overlijden dan is de koper gehouden sectie te laten verrichten via een erkende en onafhankelijke dierenarts. Indien uit sectie blijkt dat de vogel is overleden ingevolge een ziekte die te wijten is aan de verkoper, dan is de verkoper verplicht tot het betalen van de kosten van de sectie en tot restitutie van maximaal 75% van de koopsom.
  6. Indien binnen 6 weken door een erkende en onafhankelijke dierenarts een besmettelijke ziekte bij de gekochte vogel wordt vastgesteld, dan vergoedt de verkoper de gemaakte kosten voor dierenarts en medicijnen. Indien in dit geval ondanks de interventie van de dierenarts de gekochte vogel alsnog overlijdt, dan treedt artikel 6 in werking.

Ter toelichting op koop/ en garantieovereenkomst nog het volgende:

ad 1. Dit artikel omschrijft in juridische zin het aloude beginsel ‘boter bij de vis’. De koper dient de te kopen vogel in principe bij de verkoper op te halen en de verkoopprijs volledig contant/per pin te betalen.

ad 2. In het vervolg op artikel 1 wordt in artikel 2 vastgelegd dat de verkoper de vogel op het moment van betaling ook daadwerkelijk dient af te geven. Hier wordt dus uitgesloten dat de koper een aanbetaling of iets dergelijks moet doen.

ad 3. Het in quarantaine houden van gekochte vogels spreekt in feite voor zich. Het voorkomt onverhoopte besmetting. In de periode van zes weken staat het de koper vrij om de gekochte vogel door een dierenarts te laten onderzoeken op ziektes. Wordt daardoor een ziekte aangetroffen, dan treden artikel 4 en 5 in werking.
Indien de vogel niet minimaal 6 weken in quarantaine gehouden wordt is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor ziektes en/of overlijden van de gekochte vogel, zo ook niet voor het mogelijk overlijden of ziek worden van een reeds aanwezige (collectie) vogel(s) bij koper.

ad 4. Door deze formulering wordt de afwezigheid van allerlei ziektes bij de gekochte vogel gegarandeerd. De in dit genoemde artikel bij name genoemde ziektes, zijn bij wijze van voorbeeld opgenomen.

ad 5. Ingeval van overlijden van de vogel worden de kosten voor sectie, dierenarts, medicijnen etc. voor 100% door de verkoper vergoedt. Van de aanschafprijs van de vogel wordt 75% vergoed, zodat een eigen risico voor de koper bestaat van 25%. Aangenomen wordt dat dit een financiële prikkel is om de koper te bewegen om alles in het werk te stellen om de vogel gezond te houden of ingeval van onverhoopte ziekte zo snel mogelijk beter te (laten) maken.

ad 6. Zoals in artikel 5 geldt voor overlijden van de vogel, geldt artikel 6 voor het ziek worden van de vogel. ingeval van ziekte dient het voor wat betreft de garantie een besmettelijke ziekte te betreffen die aan verkoper te relateren is. Omdat de vogel immers in quarantaine gehouden wordt, zou alleen een besmettelijke ziekte afkomstig kunnen zijn van de verkoper.